Introductie

Op deze pagina informeren we je over welke gegevens we verzamelen als je onze app voor Android of iOS (hieronder 'app' genoemd) gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de Android en iOS app van NodeMapp. Door gebruik te maken van onze app geef je aan dit privacybeleid te accepteren. NodeMapp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Algemeen

NodeMapp hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die we verwerken in onze app. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NodeMapp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

2. Gebruik van je locatie in onze app

In onze app maken we gebruik van je locatie (als je daar in de app toestemming voor geeft). Onze app heeft toegang tot je locatie nodig om ervoor te kunnen zorgen dat we je positie kunnen weergeven op de kaart tijdens het wandelen of fietsen, of om routes in je buurt te kunnen opzoeken. Als je onze app de toestemming geeft om altijd toegang te krijgen tot je locatie kunnen we je locatie ook gebruiken als je de app sluit of niet gebruikt, zodat je bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen de app kunt sluiten om batterijcapaciteit te besparen.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door NodeMapp verwerkt ten behoeve van één of meedere van van de volgende doeleinden:

 • Marketing: wanneer je een account wenst te maken om de app te kunnen gebruiken dien je je te registreren en daarbij een aantal persoonsgegevens door te geven. Wanneer je tijdens de registratie hiervoor expliciete toestemming geeft, ontvang je regelmatig (6 tot 8 keer per jaar) een nieuwsbrief van ons. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je steeds kan uitschrijven.
 • Dienstverlening: wanneer je je registreert in onze app beschik je over een account waarmee je kan inloggen op de app en gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de app.
 • Analyse: we gebruiken je persoonsgegeven ook om te analyseren wie ons doelpubliek is, van waar ons publiek komt en welke routes/regio's het populairst zijn bij onze gebruikers (gemiddelde leeftijd en de belangrijkste plaatsen van waar onze gebruikers komen). Hierdoor kunnen we de dienstverlening binnen onze app verder verbeteren en op maat afstellen van ons doelpubliek.

4. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de doelstellingen in punt 3 van dit privacybeleid:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Contactgegevens: e-mail, postcode, land
 • Persoonlijke kenmerken: geboortejaar

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via het registratieformulier in de app. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de verbonden vennootschappen en/of leveranciers van producten en diensten in het kader van het uitvoeren van onze opdracht.

Elke keer wanneer een gebruiker via de app een route uitstippelt of downloadt, bewaren we deze route in onze databank. Deze data worden volledig geanonimiseerd: er wordt geen enkele link bewaard tussen de routes die je bewaart en jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat niemand, ook wij van NodeMapp zelf niet, een gedownloade route kan koppelen aan een persoon (met uitzondering van routes die je bewaart in je eigen account, maar deze routes zitten niet in onze analyse inbegrepen). Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyse en het verbeteren van de dienstverlening: op die manier krijgen we een beeld van de populairste routes en komen we te weten waar we de prioriteiten moeten leggen als we nieuwe routes publiceren. Het gebeurt dat derde partijen (zoals Provinciale Toeristische Organisaties) toegang krijgen tot deze gegevens om analyses uit te voeren, maar in geen geval worden tijdens deze transactie persoonsgegevens doorgegeven.

5. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider).
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, e-mailhosting).
 • Het voeren van marketing activiteiten (een platform om nieuwsbrieven te versturen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

6. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen nooit persoonsgegevens met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Bewaartermijn

NodeMapp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. NodeMapp verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens NodeMapp van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Alle connecties tussen de app en onze webservices verlopen via SSL (HTTPS). Dat betekent dat elke keer wanneer je gegevens naar onze servers verzendt (via bv. een formulier) deze over een beveiligde verbinding worden verzonden.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.

9. Je rechten omtrent je gegevens

 • Je hebt recht van inzage van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.
 • Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.
 • Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen. In de praktijk komt dit er meestal op neer dat je persoonsgegevens uit al ons systemen worden verwijderd.
 • Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails en in je account).
 • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
 • Je kan je ingevoerde persoonsgegevens bekijken en aanpassen door op onze website (fietsknooppunt.be, wandelknooppunt.be of nodemapp.com) in te loggen met je account. In het navigatiemenu kan je onder 'Account' > 'Profiel' je gegevens raadplegen, aanpassen en een vraag tot verwijdering indienen. Als je je gegevens volledig uit onze systemen wilt verwijderen of andere rechten wilt uitoefenen omtrent gegevensverwerking, kan je dat doen door contact op te nemen via de contactpagina: www.nodemapp.com/nl-be/contact. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Binnen de 10 werkdagen volgend op jouw vraag tot verwijdering bevestigen we je dat je gegevens uit onze systemen gewist zijn.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via onze contactpagina: www.nodemapp.com/nl-be/contact. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

11. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

NodeMapp kan op elk moment deze privacyverklaring aanpassen.

12. Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact met ons opnemen:

NodeMapp BV
A. Van Looplein 19, 2235 Hulshout (België)
KBO-nummer 0834.906.219

Contact opnemen kan via onze contactpagina:
www.nodemapp.com/nl-be/contact